top of page

RA Forsikring AS, org nr. 926 333 771, Torggata 83/81, 2317 Hamar, er godkjent forsikringsagent og er underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Virksomheten er under kontroll av Finanstilsynet og er registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsagentforetak. RA Forsikring AS driver brandet Taxiforsikring, og markedsfører og selger forsikring under dette navnet.

 

RA Forsikring AS inngår kun samarbeid med solide og høyt rangerte forsikringsgivere med anerkjente og veletablerte reassurandører bak seg. Da forsikringsgiver ikke er norsk kan selskapet ikke være medlem av den norske Garantiordningen. Forsikringsgiver er tilknyttet TFF, Finansklagenemda og FOSS i likhet med norske forsikringsselskaper. RA Forsikring AS er forsikringsagent for Eir Försäkring AB (Org. 559166-0617), som er forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft av fullmakt fra Eir Försäkring AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Eir Försäkring AB har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge, ID: FT00115507. RA Forsikring AS har ingen eierinteresser i Eir Försäkring AB. Eir Försäkring AB kan kontaktes via adressen over, samt via info@eirforsakring.se. Mer informasjon finnes også på eirforsakring.se Kontaktinformasjon til Finanstilsynet: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Se også finanstilsynet.no 

RA Forsikring As har sin ansvarsforsikring hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK.

Kontakt: Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø 

CVR.nr: 41 26 86 38, epost: info-dk@hdi-speciality.com 

RA Forsikring AS administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til RA Forsikring AS. 

Rådgivning 
RA Forsikring AS yter ikke rådgivning på forsikring utover de produktene som tilbys på selskapets hjemmesider; www.forsikring.taxi 

Dersom du som kunde ønsker nærmere informasjon og rådgivning rundt forsikringsproduktene, kan du kontakte oss på post@forsikring.taxi  

Lønnsytelser 
RA Forsikring AS er forsikringsagent for ulike norske og utenlandske forsikringsselskaper. RA Forsikring AS mottar minimum 10 % provisjon på nysalg og fornyelse. Provisjonen avregnes i hht skaderesultat ved utgangen av hvert kalenderår. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke RA Forsikring AS sine kostnader ved drift av salgssenter og utvikling av forsikringsprodukter, skadebehandlingskostnader og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet. 

Klagemuligheter 
Dersom du ikke er helt fornøyd med behandlingen, vennligst ta kontakt med en av våre medarbeidere. Dersom vi har gjort en feil eller gitt dårlig behandling, vil vi gjerne rydde opp.

Løses ikke saken med dette, kan du kontakte vårt interne klageorgan på klage@forsikring.taxi


Er du ikke fornøyd etter at klageorganet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. 
Send klage til Finansklagenemnda Post: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Informasjonsplikt overfor våre kunder

bottom of page